Pravidla hokejové soutěže

Detailní pravidla soutěže o 3 balíčky produktů

Detailní pravidla hokejové soutěže o 3 balíčky produktů s výbavou nejen na dovolenou

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a podmínky marketingové soutěže o 3 balíčky produktů s výbavou nejen na dovolenou (dále jen “Soutěž”). Soutěž probíhá na Facebook profilech VAPOL CZ (https://www.facebook.com/VapolCZ) a TowPoint – tažná zařízení (https://www.facebook.com/TowPointCZ) (dále jen „FB Profily“), a Instagram profilech Vapol CZ (https://www.instagram.com/vapolcz/) a TowPointCZ (https://www.instagram.com/towpointcz/) (dále jen „IG Profily“).

 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem Soutěže je společnost Vapol s.r.o. se sídlem Zašová 270, Zašová 756 51, IČO: 267 83 789, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u okresního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25306 (dále jen „Organizátor“).

 1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž se koná od 9. 5. 2024 do 21. 5. 2024 (dále jen “Doba konání Soutěže”).

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska.

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny právnické osoby, zaměstnanci Organizátora i rodinní příslušníci těchto zaměstnanců.

3.3. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže či zaplacení jakéhokoliv vkladu.

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1. V období od 9. do 21. května 2024 budou na FB profilech a IG profilech průběžně zveřejňovány příspěvky, pod které bude možné vkládat komentáře v podobě tipů na výherce vybraných zápasů v rámci MS v ledním hokeji.

Tipovat bude možné výherce následujících 14 zápasů MS v ledním hokeji 2024:

10.5.2024 20:20 Česko-Finsko

10.5.2024 16:20 Slovensko-Německo

11.5.2024 20:20 Norsko-Česko

12.5.2024 12:20 Slovensko-Kazachstán

13.5.2024 20:20 Švýcarsko-Česko

13.5.2024 16:20 USA-Slovensko

15.5.2024 16:20 Česko-Dánsko

15.5.2024 20:20 Slovensko-Polsko

17.5.2024 20:20 Česko-Rakousko

18.5.2024 20:20 Francie-Slovensko

18.5.2024 20:20 Česko-Velká Británie

19.5.2024 20:20 Slovensko-Lotyšsko

21.5.2024 16:20 Kanada-Česko

21.5.2024 20:20 Švédsko-Slovensko

 

4.2. Do Soutěže bude zařazen každý účastník Soutěže splňující podmínky stanovené těmito pravidly, který v Době konání Soutěže vloží alespoň pod jeden ze soutěžních příspěvků komentář v podobě správného tipu na výherce daného hokejového zápasu.

4.3. Každý příspěvek, pod kterým bude možné v komentářích tipovat výherce daného hokejového zápasu, bude zveřejněn vždy minimálně 24 hodin před konáním samotného zápasu a do slosování o ceny potom bude zahrnutý každý soutěžící, který ještě před začátkem tohoto zápasu správně uhodne výherce daného zápasu.

4.4. Komentářem pod soutěžním příspěvkem potvrzuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly Soutěže a že s nimi souhlasí.

4.5. Každý soutěžící se může do Soutěže zařadit maximálně 14x, a to v případě, že u všech 14 vybraných hokejových zápasů správně určí výherce daného zápasu. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení nebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze Soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné a Organizátor není povinen jeho důvody prokazovat.

4.6. Organizátor je oprávněn ze Soutěže vyřadit ty komentáře, které nejsou v souladu s pravidly Soutěže, nebo neobsahují odpověď v podobě tipu na výherce daného zápasu.

4.7. O tom, zda komentář pod soutěžním příspěvkem splňuje pravidla Soutěže, rozhoduje Organizátor.

 1. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE, VÝHRA A PŘEDÁNÍ VÝHRY

5.1. Dne 24.5.2024 budou náhodným losováním vybráni celkem tři výherci (dále jen „Výherce“). Každý z těchto výherců od Organizátora obdrží jeden výherní balíček (dále jen „Výherní balíček“) specifikovaný v bodě 5.4.

5.2. Každý Výherce bude Organizátorem kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy z FB Profilu, IG profilu, případně prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem, a bude vyzván k předání osobních údajů potřebných k zaslání Výherního balíčku (viz 6. Zpracování osobních údajů). Soutěžící souhlasí s poskytnutím kontaktních údajů pro tyto účely.

5.3. V případě, že Výherce nebude reagovat na soukromou zprávu z FB Profilu, IG profilu nebo komentář pod soutěžním příspěvkem ze strany Organizátora do 7 dnů, kdy je Organizátor takto kontaktoval, ztrácí nárok na Výhru a Organizátor je oprávněn určit prostřednictvím dalšího náhodného výběru jiného Výherce, případně dalšího Výherce nelosovat a Výhru nechat propadnout.

5.4. Každý Výherce od Organizátora získá zdarma jeden balíček produktů, který obsahuje tyto položky:

 • 1x Startovací kabely 400 A / 2,5 m,
 • 1x Výstražná vesta ORANŽOVÁ,
 • 1x Tažné lano (elastické s háky) 4,5 t,
 • 1x Pneuměřič digitální, 2 v 1 s hloubkoměrem,
 • 1x Zástrčka do zapalovače PROFI, výstup 2 x USB + 1 x USB C,
 • 1x Dezinfekční přípravek na ruce 50ml,
 • 1x Autolékárnička textilní.

5.5. Výhra bude Výherci zaslána na jím uvedenou adresu, a to nejpozději do 20 dnů ode dne poskytnutí údajů (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) Výhercem. Pokud výherce výhru nepřevezme, ztrácí na ni nárok. Organizátor rovněž nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher.

5.6. Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti.

5.7. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit výhru deklarovanou v bodě 5.4. výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

5.8. Vyobrazení výher na propagačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Soutěžící bere účastí v Soutěži na vědomí, že jeho osobní údaje budou Organizátorem jako správcem zpracovávány pro účely konání Soutěže, a jméno výherce může být zveřejněno na Facebook stránce VAPOL CZ nebo TowPoint a Instagram stránce VAPOL CZ nebo TowPointCZ za účelem oznámení výherců. Výherce Soutěže bere na vědomí, že v případě výhry bude pro účely poskytnutí a doručení výhry potřebné poskytnout Organizátorovi další osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovávány na základě článku 6 písm. b) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”). Výherce Soutěže dále bere na vědomí, že Organizátor může požadovat rovněž sdělení data narození, a to pro ověření skutečnosti, zda výherce Soutěže splňuje věkovou hranici stanovenou pro účast v Soutěži. Osobní údaje budou Organizátorem zpracovávány po Dobu konání Soutěže až do jejího vyhodnocení a v případě Výherce po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí Výhry.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

7.1. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel, podvodného získání Výhry nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si Organizátor vyhrazuje právo kdykoli Soutěž přerušit, ukončit, změnit tato pravidla Soutěže, či nevydat případnou Výhru.

 1. PRAVIDLA PRO SOUTĚŽNÍ KOMENTÁŘE

8.1. Komentář pod soutěžním příspěvkem musí obsahovat odpověď v podobě tipu na výherce daného hokejového zápasu.

8.2. Tipy na výherce vložené pod příspěvek až po začátku samotného zápasu již nebudou brány v potaz, a to ani v případě, že budou správné.

8.3 Pokud soutěžící pod jeden soutěžní příspěvek vloží více komentářů s různými tipy na výherce, žádný z jeho tipů nebude do slosování o ceny zařazen, bez ohledu na to, že bude správný.

8.4. Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny komentáře, které jsou dle výlučného rozhodnutí Organizátora protizákonné, nemravné nebo obsahují vulgarismy. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do Soutěže anebo vyřadit ze Soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

 1. OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči výherci Soutěže jinak zavázán a Výherce nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

9.2. Výhry nejsou právně vymahatelné.

9.3. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla v celé Době konání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách VAPOL CZ (https://www.vapol.cz/) a TowPoint (https://www.towpoint.cz/), kde jsou také k dispozici tato pravidla Soutěže.

9.4. Soutěž není žádným způsobem provozována nebo spojena s provozovatelem Facebooku, ani Instagramu. Společnost META není pořadatelem této soutěže, nijak ji nesponzoruje, ani za ni neodpovídá.

V Zašové dne 6. 5. 2024.

 

Menu
Language
Po-Pá 7:30 - 17:00
844 844 840