Pravidla soutěže

Detailní pravidla facebookové soutěže o produkty na auto

Detailní pravidla soutěže o 3 balíčky produktů na auto

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a podmínky marketingové soutěže o 3 balíčky produktů na auto (dále jen “Soutěž”), která probíhá na Facebook profilu VAPOL CZ (https://www.facebook.com/VapolCZ) (dále jen „FB Profil“).

 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem Soutěže je společnost Vapol s.r.o. se sídlem Zašová 270, Zašová 756 51, IČO: 267 83 789, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u okresního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25306 (dále jen „Organizátor“).

 1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž se koná od 8. 3. 2024 do 19. 3. 2024 (dále jen “Doba konání Soutěže”).

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny právnické osoby, zaměstnanci Organizátora i rodinní příslušníci těchto zaměstnanců.

3.3. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže či zaplacení jakéhokoliv vkladu.

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1 Do Soutěže bude zařazen každý účastník Soutěže splňující podmínky stanovené těmito pravidly, který v Době konání Soutěže vloží pod soutěžní příspěvek na FB profilu komentář se svou odpovědí na soutěžní otázku „Jak často myješ své auto?“.

4.2 Komentářem pod soutěžním příspěvkem potvrzuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly Soutěže a že s nimi souhlasí.

4.3 Každý soutěžící se může do Soutěže zařadit pouze jedenkrát. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení nebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze Soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné a Organizátor není povinen jeho důvody prokazovat.

4.4. Organizátor je oprávněn ze Soutěže vyřadit ty komentáře, které nejsou v souladu s pravidly Soutěže, nebo neodpovídají na soutěžní otázku.

4.5. O tom, zda komentář pod soutěžním příspěvkem splňuje pravidla Soutěže, rozhoduje Organizátor.

 1. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE, VÝHRA A PŘEDÁNÍ VÝHRY

5.1. Dne 20.3.2024 budou náhodným losováním vybráni celkem tři výherci (dále jen „Výherce“). Každý z těchto výherců od nás obdrží jeden výherní balíček (dále jen „Výherní balíček“) specifikovaný v bodě 5.4.

5.2. Každý Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy z FB Profilu, případně prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem, a bude vyzván k předání osobních údajů potřebných k zaslání Výherního balíčku (viz 6. Zpracování osobních údajů). Soutěžící souhlasí s poskytnutím kontaktních údajů pro tyto účely.

5.3. V případě, že Výherce nebude reagovat na soukromou zprávu z FB Profilu nebo komentář pod soutěžním příspěvkem ze strany Organizátora do 7 dnů, kdy jich Organizátor takto kontaktoval, ztrácí nárok na Výhru a Organizátor je oprávněn určit prostřednictvím dalšího náhodného výběru jiného Výherce, případně dalšího Výherce nelosovat a Výhru nechat propadnout.

5.4. Každý Výherce od nás získá zdarma jednu sadu produktů na auto zvanou „Balíček jaro, ATOL“, která obsahuje tyto položky:

 • 1x Autošampon s voskem 1000ml,
 • 1x Cockpit spray 600ml MIX vůní,
 • 1x Letní koncentrát 33ml,
 • 1x Švédská utěrka 30 x 30 cm,
 • 1x Houba mycí 22 x 10 x 5 cm.

5.5. Výhra bude Výherci zaslána na jím uvedenou adresu, a to nejpozději do 20 dnů ode dne poskytnutí údajů (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) Výhercem. Pokud výherce výhru nepřevezme, ztrácí na ni nárok. Organizátor rovněž nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher.

5.6. Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti.

5.7. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit výhru deklarovanou v bodě 5.4. výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

5.8. Vyobrazení výher na propagačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Soutěžící bere účastí v Soutěži na vědomí, že jeho osobní údaje budou Organizátorem jako správcem zpracovávány pro účely konání Soutěže, a jméno výherce může být zveřejněno na Facebook stránce VAPOL CZ a Instagram stránce VAPOL CZ za účelem oznámení výherců. Výherce Soutěže bere na vědomí, že v případě výhry bude pro účely poskytnutí a doručení výhry potřebné poskytnout Organizátorovi další osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovávány na základě článku 6 písm. b) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”). Výherce Soutěže dále bere na vědomí, že Organizátor může požadovat rovněž sdělení data narození, a to pro ověření skutečnosti, zda výherce Soutěže splňuje věkovou hranici stanovenou pro účast v Soutěži. Osobní údaje budou Organizátorem zpracovávány po Dobu konání Soutěže až do jejího vyhodnocení a v případě Výherce po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí Výhry.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

7.1. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel, podvodného získání Výhry nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si Organizátor vyhrazuje právo kdykoli Soutěž přerušit, ukončit, změnit tato pravidla Soutěže, či nevydat případnou Výhru.

 1. PRAVIDLA PRO SOUTĚŽNÍ KOMENTÁŘE

8.1. Komentář pod soutěžním příspěvkem musí obsahovat odpověď na soutěžní otázku.

8.2.Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny komentáře, které jsou dle výlučného rozhodnutí Organizátora protizákonné, nemravné nebo obsahují vulgarismy. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do Soutěže anebo vyřadit ze Soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

 1. OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči výherci Soutěže jinak zavázán a Výherce nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

9.2. Výhry nejsou právně vymahatelné.

9.3. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla v celé Době konání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na stránce VAPOL CZ, kde jsou také k dispozici tato pravidla Soutěže.

9.4. Soutěž není žádným způsobem provozována nebo spojena s provozovatelem Facebooku, ani Instagramu. Společnost META není pořadatelem této soutěže, nijak ji nesponzoruje, ani za ni neodpovídá.

V Zašové dne 8. 3. 2024.

 

Menu
Language
Po-Pá 7:30 - 17:00
844 844 840